Od začátku až do konce jsme s Vámi!

POLITIKA KVALITY A ENVIROMENTU

Strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity.

Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které naplní jeho spokojenost a loajalitu k organizaci. Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu.

Certifikáty ISO9001 a ISO14001 ke stažení.

Společnost Wolf-Intex s.r.o. vyhlásila základní principy politiky kvality a environmentu:

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společnost se silnou orientací na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka, včetně předvídání jeho budoucích potřeb.
 • Chceme neustálým zlepšováním systému managementu kvality, včetně zkvalitňováním vztahů se spolupracujícími subjekty, docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR nebo EU případně zainteresovanými stranami.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K PRACOVNÍKŮM

 • Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu firmy.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy.
 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Naši dodavatelé jsou partneři, kteří mají systém managementu kvality na vysoké úrovni.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Naší snahou je neustále dosahovat souladu s požadavky normy ISO 9001 a tím plnit požadavky systému managementu kvality.
 • Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat vše potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení systému managementu kvality. Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický.

PŘÍSTUP K OKOLÍ A PROSTŘEDÍ

 • Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech společnosti.
 • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
 • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala.
 • Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
 • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.
 • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků.
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní prostředí.
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
Kamenice nad Lipou dne 30.11.2018 Ing. Vladimíra Polanská, jednatel společnosti
fotogallery